بازديد معاونت دانشجويي، فرهنگي واجتماعي دانشگاه از خوابگاهها

باهدف آمادگي دانشگاه درخصوص ميزباني از حضور دانشجويان صورت گرفت: بازديد معاون دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي ازخوابگاههاي دانشجويي دانشگاه.

* معاون دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه با حضور در خوابگاههاي برادران و خواهران، از قسمت هاي مختلف خوابگاهها با توجه به بازگشايي کامل دانشگاه از چهاردهم فروردين ماه بازديد بعمل آورد.

 در اين بازديد چند ساعته که با همراهي مدير دانشجويي دانشگاه انجام شد، فضاهاي کالبدي بلوک‌ها، اماکن عمومي، سيستم تاسيساتي موتورخانه ها، مرکز مشاوره و سلامت، سالن غذاخوري دختران، مجموعه فرهنگي و ورزشي کوثر، محيط هاي کار آفريني دانشجويان و محوطه خوابگاه‌ها مورد مشاهده قرارگرفت.

   
فرستنده : دفتر معاونت دانشجويي
   
تعدادمشاهده : 191 بار
تاریخ ارسال : 2 خرداد سال 1401